Vedtægter

1) Navn og hjemsted
2) Formål
3) Medlemskreds
4) Indmeldelse
5) Udmeldelse
6) Udelukkelse og eksklusion
7) Ordinær generalforsamling
8) Ekstraordinær generalforsamling
9) Foreningens daglige ledelse
10) Økonomi, regnskab og revision
11) Tegningsregler og hæftelse
12) Vedtægtsændringer
13) Opløsning

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den ædle cykelsports fremme, forkortet Den ædle
cykelsports fremme; forkortet yderligere DÆC.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense kommune.

§ 2Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At dyrke cykelsport på motionsplan i både individuelt og hold-regi.
b. At fremme interessen for cykelsporten, og skabe rum til dyrkelsen af cykelsport gennem
afholdelse af events, folkeoplysning og deltagelse i cykelrelaterede aktiviteter.
c. Det er endvidere foreningens formål at udvikle fællesskabet og det sociale liv i foreningen og
lokalområde.

§ 3Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens
formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt fuldt kontingent
for sæsonen.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af en sæson.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
forud for hvert løbssæson (1. marts – 31. oktober).
Stk. 5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens
medlemsbestemmelse. Skønnes dette forhold ikke opfyldt medfører dette ophævelse af
medlemskab.

§ 4Indmeldelse
Stk. 1. Indmeldelse sker for en sæson ad gangen ved betaling af kontingent til foreningens
bankkonto. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller
værge.

§ 5Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse sker automatisk ved sæsonens ophør. Manglende indbetaling af kontingent
medfører automatisk udmeldelse. Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.

§ 6Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser.
Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring
af foreningens vedtægt.

§ 7Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden i foreningens Facebook-gruppe for medlemmer.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent for den forudgående sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand (i lige år)
8. Valg af næstformand (i ulige år)
9. Valg af kasserer (i ulige år)
10. Valg af (op til) 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt
flertal.
Stk. 7. Beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræves simpelt
flertal, jf. § 7, stk. 6.
Stk. 8. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.

§ 8Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over
for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 9Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af
næstformand, en kasserer og yderligere (op til) 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en toårig periode, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg
i lige år, medens kasseren, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 21 år og har medlemskab i
foreningen, jf. § 3
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling og tiltrædes straks efter generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt mindst tre medlemmer
af bestyrelsesmedlemmer deltager.

§ 10Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 11Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i
forening.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 12Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 13Opløsning
Stk. 1. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver foreningen La Flamme Rouge efter den
opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.