Vedtægter

1) Navn og hjemsted

2) Formål

3) Medlemskreds

4) Indmeldelse

5) Udmeldelse

6) Udelukkelse og eksklusion

7) Ordinær generalforsamling

8) Ekstraordinær generalforsamling

9) Foreningens daglige ledelse

10) Økonomi, regnskab og revision

11) Tegningsregler og hæftelse

12) Vedtægtsændringer

13) Opløsning

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den ædle cykelsports fremme, forkortet Den ædle

cykelsports fremme; forkortet yderligere DÆC.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At dyrke cykelsport på motionsplan i både individuelt og hold-regi.

b. At fremme interessen for cykelsporten, og skabe rum til dyrkelsen af cykelsport gennem

afholdelse af events, folkeoplysning og deltagelse i cykelrelaterede aktiviteter.

c. Det er endvidere foreningens formål at udvikle fællesskabet og det sociale liv i foreningen og

lokalområde.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens

formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens

formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt fuldt kontingent

for sæsonen.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af en sæson.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves

forud for hvert løbssæson (1. marts – 31. oktober).

Stk. 5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens

medlemsbestemmelse. Skønnes dette forhold ikke opfyldt medfører dette ophævelse af

medlemskab.

§ 4. Indmeldelse

Stk. 1. Indmeldelse sker for en sæson ad gangen ved betaling af kontingent til foreningens

bankkonto. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller

værge.

§ 5. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse sker automatisk ved sæsonens ophør. Manglende indbetaling af kontingent

medfører automatisk udmeldelse. Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende

handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine

medlemsforpligtelser.

Stk. 2. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin

afgørelse.

Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring

af foreningens vedtægt.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og

indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden i foreningens Facebook-gruppe for medlemmer.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest

ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent for den forudgående sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (i lige år)

8. Valg af næstformand (i ulige år)

9. Valg af kasserer (i ulige år)

10. Valg af (op til) 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være

bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære

generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de

gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal

vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt

flertal.

Stk. 7. Beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræves simpelt

flertal, jf. § 7, stk. 6.

Stk. 8. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og

underskrives af dirigenten.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over

for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at

anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 9. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af

næstformand, en kasserer og yderligere (op til) 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af

generalforsamlingen for en toårig periode, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg

i lige år, medens kasseren, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 21 år og har medlemskab i

foreningen, jf. § 3

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling og tiltrædes straks efter generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og

arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller

mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne

tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt mindst tre medlemmer

af bestyrelsesmedlemmer deltager.

§ 10. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes

foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i

forening.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 13. Opløsning

Stk. 1. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver foreningen La Flamme Rouge efter den

opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.